ZT Retro - шаблон joomla Новости

Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

درگریز، داستان عزیمت قهرمان کوچک من، مبارزه ی او و سرانجام رهایی اش را روایت میکند. گویی در گذاری بی وقفه و در میان تصویرهایی که دم به دم تازه می شوند ،چیزی است که ماهیت وسوسه انگیز ودعوت کننده دارد که هم بیانگر روشنی و امید است و هم تصویرکننده ی تاریک ترین چشم انداز زندگی او.در اینجا سخن ازامحاء قالب هاست که ظاهرا ثباتی ندارند، درهمدیگرفرو می روند ، با هم در می آمیزند و تغییرشکل می دهند، به گونه ای که سنگ، دیوار، بنا وهمه ی آن چیزهایی که به قصد ثبات و بی تحرکی ساخته می شوند، درحالتی قرارگرفته اند که خود را انکار کنند وتوده ای پرجنب و جوش به وجود بیاورند. دنیای شکوفان ومتغیر، دنیای تناسخ واستحاله، دنیای من ...
نفیسه عمران